ZakelijkKlantenservice
0
Sluiten

Categorieën

Filters

  Algemene voorwaarden WANNAsup

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u met WANNAsup B.V. (gevestigd te Bleekstraat 3 4811KH Breda 088 0105651 en ingeschreven onder KvK Breda onder nummer 81224435 met Btw-nummer NL861998923B01) afsluit. Door te bestellen geeft u aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

  0. DEFINITIES

  In deze Algemene Voorwaarden worden de begrippen gedefinieerd zoals hieronder aangegeven:

   

  • U / Klant: De persoon die producten of diensten koopt voor persoonlijk gebruik, niet voor productie, wederverkoop of andere commerciële doeleinden, op de website van WANNAsup: www.wannasup.nl of via B2B bestellingen.
  • Afkoelperiode: De tijd die een klant gegeven is om het recht op ontbinding uit te oefenen;
  • Dag: Kalenderdag;
  • Overeenkomst: De Overeenkomst tussen WANNAsup en de Klant in het kader van een georganiseerd systeem voor communicatie op afstand, zonder de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van WANNAsup en de Klant;
  • WANNAsup: WANNAsup B.V., haar rechtsopvolger(s) en/of de (rechts)entiteit die zij heeft aangesteld, alsmede maatschappijen die tot de groep behoren in de zin van Artikel 24b, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
  • Herroepingsrecht: Het recht van de klant om het contract te ontbinden binnen de afkoelingsperiode

  1. BEZORGEN & BEZORGKOSTEN

  WANNAsup bezorgt de artikelen* binnen Nederland en België via DPD zolang de voorraad strekt. De levertijd van een artikel bedraagt in de regel 1 tot 2 werkdagen vanaf de besteldatum.

   

  Als u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld, dan dient u WANNAsup hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Eventuele onjuistheden van de door WANNAsup aan u vermelde gegevens moeten direct door u aan WANNAsup worden gemeld. Ook eventuele wijzigingen of onjuistheden van uw gegevens die u aan WANNAsup heeft verstrekt.

   

  (*Ophalen: U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om de bestelde artikelen op te halen.)

  2. PRIJZEN EN BETAALMOGELIJKHEDEN

  De prijzen op het moment van bestelling van een artikel zijn van toepassing. Alle consumentprijzen zijn inclusief de wettelijk bepaalde BTW, maar exclusief evt. bezorgkosten. De artikelen worden per Ideal of Bancontact betaald.


  Indien de Klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt nadat WANNAsup een kennisgeving heeft verstuurd in verband met de betreffende late betaling, is WANNAsup gerechtigd om wettelijke rente te berekenen over het openstaande bedrag en de buitengerechtelijke kosten. Deze buitengerechtelijke kosten zullen evenwel de volgende waarden niet overschrijden:

   

  • 15% van het uitstaande bedrag tot € 2.500,-;
  • 10% over het volgende uitstaande bedrag van € 2.500,-;
  • 5% over het volgende uitstaande bedrag van € 5.000,-;
  • Het minimumbedrag aan buitengerechtelijke kosten bedraagt € 50,-.

  3. RECHT OP GRATIS RUILEN EN TERUGGAVE

  U kunt alle artikelen die u hebt aangeschaft in op www.wannasup.nl zonder opgaaf van redenen en binnen 10 werkdagen na ontvangst van de artikelen, aan ons retourneren*. Houd er rekening mee dat de geleverde artikelen in het geval van ruilen of teruggave uitsluitend ter controle – zoals dit ook in de winkel met het passen gebruikelijk is- mogen worden gebruikt en dat de artikelen met de originele verpakkingen moeten worden teruggestuurd. Indien waardevermindering optreedt doordat de artikelen in strijd met het hierboven bepaalde zijn gebruikt, behouden wij ons het recht voor, hiervoor van u een redelijke vergoeding te eisen.


  Na de periode van 10 dagen kunt u, uw aankoop niet meer zonder reden retourneren. Het is aan u om aan te tonen dat u tijdig van uw recht tot retourneren gebruik heeft gemaakt. Daarom raden wij u aan ervoor te zorgen dat u in het bezit bent van een afgiftebewijs of een vergelijkbaar document.
  Het betaalde bedrag wordt bij retourneren of annuleren binnen 10 werkdagen op uw bankrekening terug gestort.


  *Retourneeradres: WANNAsup BV Bleekstraat 3 4811KH Breda

  Gevolgen teruggave

  Bij waardevermindering van een artikel kan door WANNAsup van u een schadevergoeding worden geëist. Dit geldt niet als de waardevermindering van een artikel uitsluitend is toe te schrijven aan het passen en controleren van het artikel.

  4. BESTELLING WEIGEREN

  Het staat WANNAsup vrij om (online) bestellingen niet aan te nemen. Deze keuze ligt geheel bij WANNAsup en zij hoeft dit niet te motiveren. Indien WANNAsup een online bestelling niet aanneemt, deelt WANNAsup dit u onmiddellijk mee.

  5. HERROEPINGSRECHT

  U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

  Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, WANNAsup via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

  Gevolgen van de herroeping

  Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.


  Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van de terugzending komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.


  Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:

   

  • volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
  • producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.
  • producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken.

  6. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS & CREDITEUREN

  De gegevens die nodig zijn voor de afwikkeling van uw bestelling worden opgeslagen en in het kader van de afwikkeling van de bestelling eventueel doorgegeven aan ondernemingen die met ons zijn gelieerd of bedrijven die een deel van onze dienstverlening uitvoeren.

   

  WANNAsup behoudt zich het recht voor om over de door u verstrekte gegevens een analyse uit te voeren en op basis van verkregen informatie een alternatieve betaalwijze aan te bieden. Over eventuele beslissingen en conclusies kan niet worden gecorrespondeerd.

   

  Uiteraard worden al uw persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandeld en worden de wettelijke regels aangaande bescherming van persoonsgegevens en privacy strikt door ons in acht genomen. WANNAsup zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. In gevallen waarin persoonsgegevens door ons aan derden worden verstrekt zijn deze niet gerechtigd deze gegevens voor enig ander doel te gebruiken dan het uitvoeren van hun taak. De derden waarmee WANNASUP werkt zijn gebonden aan WANNASUP’s voorwaarden, waarin uw privacy wordt gewaarborgd.

   

  In gevallen waarin persoonsgegevens door ons aan derden worden verstrekt zijn deze niet gerechtigd deze gegevens voor enig ander doel te gebruiken dan het uitvoeren van hun taak. De derden waarmee WANNAsup werkt zijn gebonden aan WANNAsup voorwaarden, waarin uw privacy wordt gewaarborgd.
  Indien u zich heeft aangemeld voor de Nieuwsbrief zal WANNASUP uw persoonsgegevens naast de hierboven beschreven gevallen gebruiken voor eigen reclamedoeleinden. Indien u geen prijs stelt op ongevraagde reclame van WANNAsup (per post of e-mail) kunt u zich ten allen tijde afmelden en bezwaar maken tegen het verdergaand gebruik van uw persoonsgegevens voor commerciële communicaties. Afmelden kan bij elk ontvangst van de nieuwsbrief.

  7. GARANTIE

  De producten van WANNAsup hebben een garantie van 1 jaar vanaf de aankoopdatum voor aankopen door consumenten binnen de Europese Unie. Op de producten kan geen garantie worden geclaimd indien:

   

  • klachten niet binnen de genoemde periode worden ingediend bij WANNAsup;
  • producten 1 jaar na de datum van aankoop worden geclaimd;
  • producten beschadigd zijn door verkeerd gebruik of schokken;
  • producten niet schoongemaakt zijn volgens de bijbehorende instructies;
  • producten niet gebruikt zijn volgens de gebruikershandleiding;
  • producten beschadigd zijn als gevolg van weersomstandigheden;
  • producten afgeschreven zijn door slijtage;
  • producten gebruikt zijn voor commerciële activiteiten.

  8. AANSPRAKELIJKHEID

  De aansprakelijkheid van WANNAsup in verband met claims van u is beperkt tot het bedrag dat door u is betaald op grond van de Overeenkomst, en zal op enigerlei wijze worden beperkt door het bedrag dat wordt betaald door de aansprakelijkheidsverzekering van WANNAsup met betrekking tot het relevante geval, plus het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet voor rekening van de verzekeraar is. Op verzoek zal informatie worden verstrekt over de aansprakelijkheidsverzekeringspolis(sen) die afgesloten zijn door WANNAsup, incl. de bijbehorende dekking.


  Verliezen als gevolg van vertragingen, gevolgschade, gederfde winsten en gederfde inkomsten komen ook nooit voor vergoeding in aanmerking.


  WANNAsup is nooit aansprakelijk voor verliezen of schade aan u als gevolg van opschorting dan wel gebrekkig functioneren van de website van WANNAsup: www.wannasup.nl, tekortkomingen en/of late levering door leveranciers van WANNAsup, of andere verliezen of schades als gevolg van buitengewone gebeurtenissen of omstandigheden die buiten de macht van WANNAsup liggen.

  9. OVERMACHT

  In een situatie van overmacht worden de verplichtingen van WANNAsup opgeschort. Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, hebben zowel u als WANNAsup het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding te ontbinden. Er is onder andere sprake van overmacht in geval van stakingen, ziekte onder het personeel, epidemieën, storingen in het transport en import/exportverboden, ongeacht of dit zich voordoet bij WANNAsup of bij de toeleveranciers van WANNAsup.

  10. ODR-PLATFORM

  Het Europese platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR-platform) wordt door de Europese Commissie beschikbaar gesteld om online winkelen veiliger en eerlijker te maken voor de consument en ondernemer. De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan voor consumenten, die u kunt vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij nemen vrijwillig deel aan een geschillenbeslechtingsprocedure.

  11. VOORBEHOUD

  Soms kunnen er fouten op de website staan. Deze fouten kunnen betrekking hebben op de omschrijvingen, prijzen, etc. WANNAsup kan zich ten alle tijden ontrekken aan de leverplicht wanneer de klant met enige redelijkheid kan weten dat het een fout betreft. WANNAsup zal uiteindelijk zelf kunnen bepalen wanneer deze situatie van toepassing is.


  WANNAsup behoudt zich het recht voor om over de door u verstrekte gegevens een analyse uit te voeren en op basis van verkregen informatie een alternatieve betaalwijze aan te bieden. Over eventuele beslissingen en conclusies kan niet worden gecorrespondeerd.

  12. INTELLECTUELE EIGENDOMMEN

  De content van de website en app van WANNAsup, inclusief, maar niet beperkt tot, de teksten, software, scripts, afbeeldingen, foto's, geluiden, video's, routes, tips & tricks, app informatie, artikelen en de handelsmerken en logo's die erop voorkomen, en de handels- en merknaam "WANNAsup" zijn eigendom van WANNAsup en onderworpen aan intellectuele eigendomsrechten.

   

  Deze content en de handels- en merknamen mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WANNAsuo niet worden gebruikt, gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, uitgezonden, weergegeven, verkocht, in licentie gegeven of anderszins geëxploiteerd voor andere doeleinden.

  13. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

  Op alle Overeenkomsten tussen WANNAsup en u is het Nederlandse recht van toepassing. Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlands Wet, en het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen wordt uitdrukkelijk uitgesloten. WANNAsup en u stemmen ermee in zich te onderwerpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van West-Brabant, te Breda in Nederland. Dit betekent dat de klant, om zijn rechten te doen gelden in verband met deze Algemene Voorwaarden, een claim in mag dienen in Nederland of in het land waar de Klant woonachtig is.