ZakelijkKlantenservice
0
Sluiten

Categorieën

Filters

  Privacy Statement

  Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

  WANNAsup respecteert de privacy van alle personen, van wie zij persoonsgegevens verwerkt. De persoonlijke informatie die u ons verschaft, zal vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke wet en regelgeving worden behandeld. Voor vragen kunt u contact opnemen met WANNAsup:

  Wat doen wij met uw gegevens?

  Als u onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website of telefonisch, via e-mail of via sociale media contact met ons opneemt, dan registreren wij persoonsgegevens van u. Deze gegevens gebruiken wij om met u in contact te kunnen treden, om aan uw verzoek om informatie te kunnen voldoen, om u te informeren over onze diensten, voor relatiebeheer, voor het verbeteren van onze website en dienstverlening en voor het verrichten van marktonderzoek. Uw persoonsgegevens worden slechts verwerkt, indien u ons hiervoor toestemming heeft verleend, of indien dit noodzakelijk is:

  • voor (de voorbereiding op) de uitvoering van een overeenkomst, waarbij u partij bent;
  • om te voldoen aan onze wettelijke verplichting;
  • ter vrijwaring van een vitaal belang van u;
  • voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van WannaSup, of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden prevaleren.

  WANNAsup bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verwerkt. WANNAsup controleert jaarlijks of alle door haar verzamelde gegevens nog noodzakelijk zijn voor de daaraan gekoppelde doelen en verwijdert deze gegevens nadien, als dat niet meer het geval is. Voor zover er wettelijke bewaartermijnen gelden, voldoet WANNAsup hieraan.

  Welke gegevens verwerken wij?

  WANNAsup verzamelt persoonsgegevens, die u aan ons verstrekt en die wij via derden (zoals bijvoorbeeld via Google Analytics) of uit openbare bronnen (zoals bijvoorbeeld sociale media of het handelsregister) verkrijgen. Voor al deze gegevens geldt dat we uw persoonsgegevens alleen verwerken voor één van de hiervoor vermelde doelen. Alleen die gegevens, die (minimaal) noodzakelijk zijn voor het bereiken van het beoogde doel, worden verzameld.

  Zijn uw gegevens bij ons veilig?

  WANNAsup doet het uiterste om uw gegevens veilig te stellen. Om onbevoegde toegang tot of bekendmaking aan onbevoegden van uw gegevens te voorkomen, de accuraatheid van gegevens te behouden, en het juiste gebruik van gegevens zeker te stellen, hebben wij passende fysieke, elektronische en beheerprocedures opgezet om de informatie die wij verzamelen te beschermen en beveiligen.

  Worden uw gegevens doorgegeven?

  WANNAsup kan uw persoonsgegevens uitwisselen met andere organisaties, die aan haar gelieerd zijn. Verder schakelt WANNAsupderden in bij de uitvoering van haar bedrijfsactiviteiten, zoals onder meer dienstverleners op het gebied van postverzending, websitebeheer, hosting, automatisering, softwarelevering, marketing, sociale media, financiële-, administratieve- , fiscale- of juridische ondersteuning, verzekeringen, facilitaire diensten en/of certificering. Ook kan WANNAsup uw gegevens met derden delen, als zij hiertoe verplicht is op grond van de voor haar toepasselijke wet- en regelgeving.

  Voor zover deze derden onder onze verantwoordelijkheid uw gegevens verwerken, zien wij erop toe dat de verwerking gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en sluiten wij verwerkersovereenkomsten met hen. Omdat WANNAsup derden inschakelt voor haar verwerking, die de persoonsgegevens mogelijk buiten de EU verwerken (bijvoorbeeld, doordat de gebruikte servers zich buiten de EU bevinden), draagt WANNAsup er in een voorkomend geval zorg voor dat de ingeschakelde verwerkers een gelijkwaardig niveau van privacybescherming waarborgen.

  Wat gebeurt er met uw bezoekgegevens?

  Deze website maakt gebruik van Google Analytics om de bezoekersgegevens van deze website te analyseren. Voor deze diensten wordt gebruik gemaakt van cookies. Wij maken gebruik van deze cookies om analyses uit te voeren ten aanzien van het gebruik van deze website door gebruikers. Op deze manier kunnen wij kennis nemen van uw IP-adres, de door u bezochte webpagina, uw klik- en surfgedrag, de internetbrowser die u gebruikt en de duur van uw bezoek of sessie. Op grond van deze analyses kunnen wij onze website en daarmee onze dienstverlening verbeteren. De door ons verkregen informatie is zo veel mogelijk geanonimiseerd.

  Om ons aanbod op internet te optimaliseren en voor het aanbieden van onze diensten, gebruiken wij de technologie van Google Ads voor het aanmaken van gepseudonimiseerde gebruiksprofielen over het surfgedrag van de websitebezoeker voor marketingdoeleinden. Voor dit doel kunnen cookies gebruikt worden, die een herkenning van een internetbrowser bij een volgend bezoek mogelijk maken. Het opgeslagen surfgedrag wordt aan de hand van een algoritme geanalyseerd, zodat vervolgens doelgericht op interesse gebaseerd productadvies in de vorm van een reclamebanner of reclame-advertenties op websites van derden kan worden weergegeven. De gepseudonimiseerde gebruiksprofielen worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene niet met persoonsgegevens via de drager van het pseudoniem samengevoegd. U kunt altijd bezwaar maken tegen het aanmaken van gepseudonimiseerde gebruiksprofielen voor op interesse gebaseerde reclame/advertentierichtlijnen door de pagina https://www.google.de/settings/ads te openen. Meer informatie over op interesse gebaseerde reclame vindt u op http://www.google.com/policies/technologies/ads/.

  WANNAsup maakt bij het aanbod van haar diensten op internet gebruik van technologie, die deels een geautomatiseerde besluitvorming inhoudt, met het doel om (potentiële) klanten gerichte advertenties te tonen, analyses te doen en verbanden en patronen in het bezoekgegevens te ontdekken ten behoeve van websiteoptimalisatie en marketingdoeleinden. Wanneer u dit niet wenselijk acht, kunt u het toepassen van cookies door WANNAsup weigeren.

  U kunt het gebruik van cookies weigeren door de betreffende instellingen in uw browser te wijzigen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door WANNAsup en de door de haar ingeschakelde derden.

  Wat zijn uw rechten?

  Als u aan WANNAsup vrijwillig uw persoonsgegevens heeft verstrekt voor een bepaald doel, heeft u altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van deze gegevens in te trekken. WANNAsup erkent voorts alle rechten, die u heeft op grond van artikel 13 tot en met 22 van de AVG. Indien u, ondanks alle zorgvuldigheid die WANNAsup betracht, meent dat wij niet conform de wet handelen of hebben gehandeld, stellen wij het op prijs als u deze klacht eerst aan ons kenbaar maakt. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk in contact met u treden om de klacht te bespreken en de bezwaren zoveel als mogelijk weg te nemen. U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag, telefoonnummer 0900 - 2001201.

  Hoe houden wij u op de hoogte van wijzigingen?

  Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op onze website (www.wannasup.nl) worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.